سلام
برای افزودن یک متغیر جدید باید وارد انجمن شوید.!